10 Tips sa paglipat ng bahay

Nagpaplano ka bang lumipat ng bahay? Narito ang ilang mga tips na makakatulong sa iyo :

  1. Itaon sa oras ng sunrise ang paglipat.
  2. Unang ipasok ang mga santo. Manalangin at magpasalamat sa lahat ng biyayang nakamtan.
  3. Buksan ang mga bintana, pintuan, at lahat ng ilaw.
  4. Hayaang nakabukas ang gripo sa loob ng 3 minuto.
  5. Ipasok ang lahat ng iyong mga gamit.
  6. Magpakulo ng tubig at magtimpla ng inumin.
  7. Magpatugtog ng radio o buksan ang TV para makalikha ng positive energy.
  8. Magluto at magsalu-salo.
  9. Kumpleto dapat ang buong pamilya sa unang gabi ninyo sa bahay. Walang matutulog sa ibang bahay.
  10. Maghalo ng bigas at asin. Isaboy ito sa mga sulok ng bahay  para malinis ito spiritually. After 24 hours, walisin ang isinabog na rice-salt mixture at ibaon sa lupa.